КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Важно

Уважаеми потребители,

От 01.02.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда 6 нови безплатни електронни услуги, предназначени за настоящите и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия, а именно:
          -Искане за вписване на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна на име и/или адрес на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост
          -Искане за допускане до изпит за представител по индустриална собственост
Услугите ще са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството portal.bpo.bg и ще предоставят възможност за бързо и лесно подаване на съответните искания, като по този начин се улеснява и комуникацията между ведомството и заявителите на новите услуги.
Подадените искания трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или в едномесечен срок от датата на заявяване, в Патентно ведомство трябва да бъде представен подписан оригинал на хартиен носител, при липса на електронен подпис.

Уважаеми потребители,

От 23.01.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения. Регистрите са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат. 

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост.

Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014. С оглед осигуряване на безпроблемен преход към новата система за електронно подписване от 01.02.2018г., умоляваме всички заинтересовани потребители до тази дата да тестват своите електронни подписи в тестовото приложение за електронно подписване. Подробни инструкции са прикачени там.


Уважаеми потребители,

Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ, приета с ПМС №271 от 08.12.2017 година, обн. в ДВ брой 99/12.12.2017.

Изменение на Тарифата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.


Контакт с нас – телефон 02/9701 321

     Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.


Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че със Заповед № 647 от 05.12.2017г. и на основание чл.81, ал.1 от ЗПРПМ и чл.7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство са утвърдени образци на защитните документи, издавани  от Патентно ведомство на РБ. Информираме ви, че считано от 05.12.2017г. в защитните документи отпадат международно приетите кодове за означаване на библиографски данни, както и данните за представителя по индустриална собственост.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалния бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:

- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.

Уважаеми  потребители,
Съгласно Заповед № 359/20.09.2016г. и Заповед № 457/23.11.2016г.  на председателя на Патентно ведомство, ви уведомяваме, че защитните документи, свързани с обектите на индустриалната собственост, които се издават  от Ведомството,  се получават както следва:
На ръка, в регистратурата:
- лично от заявителя/ притежателя;
- от представителя по индустриална собственост, ако има упълномощен такъв;
- от законния  представител на юридическото лице;
- срещу представяне на изрично пълномощно от по-горе изброените, ако не е нито един от тях;
По пощата :
- само при изрично писмено искане за изпращане по пощата с посочен точен адрес от заявителя/ притежателя, респективно представителя по индустриална собственост или управителя на юридическо лице.

Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството. 

Уведомяваме ви, че в раздел Законодателство е публикуван  Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост. Проектът е публикуван и в Портала за обществени консултации.  Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуването му.  С проекта можете да се запознаете тук

Внимание!
Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Прочетете повече тук.

     Уведомяваме нашите  заявители и клиенти, че лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 10 Mb. В тази връзка, и с цел успешно получаване на Вашата кореспонденция, Патентното ведомство Ви приканва  да не надвишавате този обем.

Уважаеми потребители,

В изпълнение на решение №338/23.06.2017г. на Министерски съвет и с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, Патентно ведомство уведомява своите потребители, че следните 12 удостоверителни документа, не се изискват от заявителите на хартиен носител:
1.    Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
2.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
3.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
4.    Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенция по вписванията;
5.    Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
6.    Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
7.    Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
8.    Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
9.    Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
10.  Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
11.  Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
12.  Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Уважаеми потребители,

От 04.07.2017г. в Патентно ведомство на Република България е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги, която предлага допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса и усъвършенствана система за електронните разплащания.
Най-важните нововъведения в новата версия на портала са:

  • Механизъм за изпращане на кореспонденция до заявителите по електронен път;
  • Механизъм за електронни съобщения (нотификации) за наличие на нова електронна кореспонденция нововъзникнали дължими такси, с директна връзка към усъвършенствания механизъм за електронни разплащания.

Повече информация можете да намерите тук.

ВАЖНО!

Уважаеми потребители,

С оглед намаляване на административната тежест за потребителите, които ползват услугите на Ведомството, от 4 юли 2017г. е в сила новият Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността от Патентно ведомство на Република България (обн. в бр. 53 на ДВ от 4 юли 2017г.)
Ценоразписа можете да намерите  тук.


НОВИНИ
„Годишна среща на представителите на публичния сектор на Обсерваторията за нарушения на права“

На 21 и 22 февруари 2018 г. под егидата на българското Председателство на Съвета на ЕС Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост провежда среща с представителите на публичния сектор на държавите членки на ЕС. Събитието е като продължение на конференцията „Интелектуалната собственост в образованието – тенденции и перспективи“, която се състоя на 20 февруари 2018 г. в София. Домакин на конференцията беше Патентно ведомство на Република България, в партньорство с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост.
На срещата на представителите на публичния сектор участниците се запознаха с годишния доклад за дейността на Обсерваторията за 2017 г., с най-значимите постижения през годината, с текущите и бъдещи инициативи и добрите практики на държавите членки на ЕС в тази област.
Директорът на Европейската обсерватория Пол Майер и председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов поздравиха участниците.  Д-р Николов посочи в приветствието си, че доверието в работата на публичния сектор трябва да се повиши с прилагането на добри практики, висококачествени услуги и иновативни подходи, но също и с борба срещу проявите на неуважение към закона. Представено бе изследване на СЕСИС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ от 2016 г. относно търговията с фалшиви стоки, която представлява 5% от вноса на територията на ЕС от трети страни. Пол Майер пожела успех на срещата и благодари на българската държава и Българското Председателство на ЕС за любезното домакинство.

 

DSC05356___

 

 
Интелектуалната собственост в образованието – необходимостта да създадем и възпитаме новаторския дух

Днес, 20 февруари 2018 г., в зала „Средец“ на хотел „Балкан“, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, се провежда конференцията „Интелектуалната собственост в образованието – тенденции и перспективи“.

 Домакин на събитието е Патентно ведомство на Република България, в партньорство със Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/, чрез Европейската Обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост /Обсерваторията/. Вицепремиерът по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов, заместник –министърът на образованието проф. Иван Димов, директорът на Обсерваторията г-н Пол Майер и д-р Петко Николов, председател на Патентно ведомство, поздравиха участниците, като подчертаха важността на „откритото“ знание, на новаторските подходи в образованието за изграждането на ново поколение новатори и творци.

В речта си г-н Валери Симеонов сподели, че изключително важно е да създадем у подрастващите и младите правилно отношение спрямо обектите на интелектуалната собственост, за да знаят как да ги защитават като нематериални блага и да извличат печалба от тях.

Директорът на Обсерваторията г-н Пол Майер благодари на българското правителство за подкрепата и наблегна на факта, че в повечето страни по света интелектуалната собственост /ИС/ не се изучава, а отраслите, които използват продукти на ИС, генерират 42% от БВП и 28% от работните места. 87% от европейците са на мнение, че изобретателите трябва да получат справедливо възнаграждение за своя труд.

Подборът на лекторите е забележителен и в изключително широк обхват. Присъстват представители на СЕСИС, Националната агенция за образование на Швеция, на Испанското патентно ведомство, Залата на славата на изобретателите на САЩ, Националната организация на авторското право на Гърция, Модерна фондация на Полша, различни международни асоциации и агенции, Джуниър Ачийвмънт и др.  Съответно, темите и дискусиите ще обхванат най-новите тенденции в развитието на интелектуалната собственост в областта на образованието – нови модели и подходи в преподаването на ИС в училище и обучението по предприемачество в гимназиите.

DSC05259-500px DSC05359-500px

 
Актуално Печат
Учебно посещение в сграда на ЕПВ в Хага - присъединете се към нас!
Използвайте възможността да участвате в еднодневното
учебно посещение
в Европейското патентно ведомство в Хага на 20 март 2018 г. – ще се запознаете с работата на ведомството от първа ръка!
Срок за регистрация
: 6 март 2018
Taргет група:
студенти от всички специалности от европейски университети и изследователски центрове, възпитатели, ръководители и други заинтересовани лица. Повече информация и регистрация

Допълнителни дати за учебни посещения през 2018:
Mюнхен 21 юни 2018 (срок за регистрация: 7 юни 2018)
Mюнхен 11 октомври 2018 (срок за регистрация: 27 септември 2018)

За повече въпроси: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .

Вече са достъпни онлайн три записани уебинара на страницата на електронния образователен център на Европейската патентна академия 
Новите записи на уебинарите се предлагат безплатно и могат да бъдат гледани по всяко време:
Селекция изобретения - правилата на играта (техническа област: химия и науките за живота)
Изменения и не проучвани предмет-значение (техническа област: всички технически области, с акцент върху механичните и химическите сфери)
CII – осигуряването на информация е ключът, а не бариерата, за способността на патентоване (техническа област: всички ICT сфери, науките за живота, потребителските технологии)
NB: Регистрацията за Експертизата е от значение 2018 вече е отворена

Научете повече

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) създаде Портал за „прозрачност“

Основната цел на портала е да предоставя на ползвателите бързо  и по възможно най-лесния начин информация за EUIPO като организация, за нейните правила, влияние  в обществото, обхват на дейност.  Той ще допринесе за издигане на репутацията на Службата като прозрачна и устойчива организация.
В Портала са включени дейности и документи от практическо значение, както и организационна, правна и статистическа информация. Могат да бъдат намерени доклади по различни теми, както и линкове към официалния регистър на документите. Тази информация ще бъде интересна за специалистите, работещи в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.
За всички, които се интересуват, електронният адрес на Портала е: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Поглед на 360° върху управлението на ИС!
Това е вашият шанс да се научите ефективно да дефинирате и изпълнявате концепции по интелектуална собственост (ИС) във вашата компания. Предлагаме ви 3 серии от сесии във виртуална класна стая по управление на ИС (IP – intellectual property) по следните теми:
•    Стратегия на ИС (регистрация)
•    Иновация, оценка и защита (юни 2018)
•    ИС - извличане на стойност и комерсиализация (октомври 2018)
Първата сесия по IP стратегия започва на 1 март 2018 г. Състои се от 5 едночасови онлайн сесии, които покриват основни мениджърски принципи и как да ти прилагаме в стратегическото управление на активите на ИС.
Tемите включват:
•    IP стратегия в основата на бизнес стратегия (част I и II)
•    създаване на IP стратегии за генериране на стойност
•    IP стратегии за извличане на стойност
•    Иновац
ии по отношение на околната среда и факторите, оказващи влияние

Краен срок за регистрация: 26 февруари 2018
За повече информация натиснете ТУК

Онлайн курс за предварителния изпит за европейски патентни представители
Все още можете да се запишете за онлайн курса в подготовка на предварителния изпит за европейски патентни представители –(EQE).
Eвропейският изпит за квалификация (EQE) проверява знанията на кандидатите и способността им да бъдат патентни представители в съдебни заседания пред Европейското патентно ведомство. Курсът се предлага от Европейската патентна академия и съдържа 800 страници тренировъчен материал, викторини и сесии във виртуална класна стая по различни теми. Участниците ще могат да задават въпроси към европейски преподаватели посредством дискусионния форум и да си взаимодействат посредством виртуалните класни стаи.
Краен срок за регистрация: 26 януари 2018 г.
За повече информация натиснете ТУК

Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти
Практически стаж – работа с патентните оценители на ведомството.
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, Германия
Стажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни оценители, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти.
Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие: 31 януари 2018 г.
 За повече информация натиснете ТУК

Конференция „Проучванията са от значение“ - 2018

Защо да изберете „Проучванията са от значение“ -  на 23 - 25 април в Хага в ежегодното събитие на Европейското патентно ведомство, специално проектирано за професионалисти в сферата на проучването на патенти!
„Проучванията са от значение“ е уникално двудневно събитие, което предлага на търсачите на патенти ненадминат поглед зад кулисите на ЕПВ. Участниците ще могат да присъстват на лекции и упражнения за техники и стратегии на търсене, използвани от експертите на ЕПВ.
За повече информация, вижте ТУК.
Краен срок за регистрация: 16 март 2018
Регистрирайте се тук
 
Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти
Практически стаж – работа с патентните експерти на ведомството
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, ГерманияСтажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни експерти, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти. Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие : 31 януари 2018 г. За повече информация натиснете ТУК

Общо съобщение относно представянето на нови видове марки
Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (наричана по нататък „новата Директива относно марките“) съдържа разпоредби, които в още по-голяма степен сближават законодателствата на държавите членки относно марките по отношение както на материално-правните, така и на процесуалните въпроси. В същото време новата Директива относно марките отразява разпоредбите на Регламента за марките на ЕС по най-съществените въпроси и установява подобна процедурна рамка. Държавите-членки ще трябва да транспонират новата Директива относно марките, като приспособят националното си законодателство към нейното съдържание, в сроковете, предвидени в член 54, параграф 1 от новата Директива относно марките.
Този документ разглежда два съществени въпроса:
Определения и начини за представяне на различните видове марки
Приемливи формати на електронните файлове за нетрадиционните марки
Общо съобщение относно представяне на нови видове марки
Документът, разработен за целите на проекта – „Подкрепа за транспониране на Директивата“ може да намерите ТУК

Учебно посещение в EПВ - Мюнхен на 22 февруари 2018 г.
Целта на учебното посещение в Европейското патентно ведомство (European Patent Office - EPO) е да повиши информираността по отношение на Европейската патентна система сред студенти в европейски университети от различни специалности и други заинтересовани лица. Учебното посещение предоставя практически опит във връзка с дейността на ЕПВ, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати.
За повече информация натиснете тук


Патентно ведомство участва в Европейския ден на предприемача
На 25 октомври 2017 представители на Патентно ведомство взеха участие в традиционния ежегоден Европейски ден на предприемача, организиран от Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България,  Министерството на икономиката и Областен информационен център – София, който се проведе в сградата на Представителството на ЕК в София.
Европейският ден на предприемача е инициатива, която има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия. Фокусът на събитието тази година бе насочен върху състоянието на предприемачеството в България и предизвикателствата, които членството в Европейския съюз поставя.
В рамките на панелната сесия „С патент и марка в Европа” г-жа Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишления дизайн” в Патентно ведомство, запозна участниците с работата на институцията и развитието на законодателството в областта на полезните модели, изобретенията и промишления дизайн.
img-461187580b5a1cf396b79c83115ba177-v


Европейското патентно ведомство (EPO) и Службата за разнообразието на растителните видове на общността (CPVO) със съвместна конференция през ноември
„Подкрепа за иновациите в растителния сектор“ е мотото на конференцията, която ще се проведе в Брюксел на 29 ноември 2017 г.
Във връзка с нота на Европейската комисия от 3 ноември 2016 г. относно някои текстове на Директива 98/44/ЕС, в която, наред с другото, се изразява виждането по въпроса за патентоването на продукти – растения и животни, - създадени чрез съществени биологични процеси (essential biological processes), в която ЕК заключава, че с приемането на Директивата, идеята на законодателството на ЕС е да изключи тези продукти от патентната система, на 29 юни 2017 г. Административният съвет на Европейското патентно ведомство излезе с решение да измени Правила 27 и 28 на Европейската патентна конвенция.
 На 29 ноември т.г. решението и следните теми: критерии за издаване на патент, последни развития в Системата за растително многообразие, ползите от защита чрез патент, прозрачност и достъп до информация и изобретения, ще бъдат представени от законотворци и експерти от ЕК, EPO, SPVO, асоциации и частния сектор.
На 4 октомври 2017 г. членовете на Административния съвет на СPVO избраха за председател на Съвета с 3-годишен мандат г-жа Бистра Павловска от България.
Повече информация ТУК:

Oбучение на кандидати за представители по индустриална собственост
 От 13 ноември до 15 декември 2017г. Патентното ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Награди ЕИТ за най-иновативни предприемачи в Европа
На 16 октомври 2017г. най-иновативните предприемачи в Европа бяха отличени на церемонията по връчването на наградите на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) на INNOVEIT - Форума за иновации в Европа.
Наградите с награден фонд от 15 000 – 50 000 Евро се връчват в три категории – ЕИТ Промяна – за предприемачи, стимулиращи иновациите и осъществяващи обществени промени, ЕИТ Риск - за най-обещаващи начинания в Европа и ЕИТ Иноватори – за иновативните екипи, разработващи продукт или услуга с висок потенциал за обществено и икономическо въздействие.
Повече за победителите в отделните категории може да видите ТУК

За поредна година съюзът на изобретателите в България организира изложението „Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ’17“
Събитието ще се проведе в София от 1 до 3 ноември 2017 г. в Дома на науката и техниката на ул. „Г. С. Раковски“ № 108.
При всяко свое издание изложението се превръща в забележителна среща на изобретатели, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, а също и ученици. Вече повече от 10 години това е мястото и времето за провеждане на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото.
Допълнителна информация, както и регистрационен формуляр за участие можете да намерите тук.


Г-н Антонио Кампиньош бе избран за президент на Европейското патентно ведомство
На 11 октомври 2017 г. Административният съвет на Европейската патентна организация (the European Patent Organisation) избра Антонио Кампиньош да наследи Беноа Батистели начело на Европейското патентно ведомство (the European Patent Office – EPO)). Пет-годишният мандат на новия президент започва на 1 юли 2018 г.
Г-н Кампиньош е португалец и понастоящем изпълнителен директор на Ведомството по интелектуална собственост към ЕС (EUIPO). Преди това е бил президент на Института по индустриална собственост на Португалия. В това си качество е представлявал Португалия на Административния съвет на Европейската патентна организация в продължение на няколко години. 


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Страницата предоставя разнообразна информация относно управлението на правата върху търговски марки и дизайни, придружена с новини от практиката на ведомството.
Alicante News е също форум за новини и дебати по въпроси, свързани с развитието на интелектуалната собственост.
Секцията, която представя съдебната практика на ведомството, предоставя информация на месечна база за казусите, разгледани пред апелативния състав на EUIPO и пред Съда на Люксембург. Можете да разгледате бюлетина тук.

СОИС организира семинар за Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн
Световната организация за интелектуална собственост/СОИС/ организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн, който ще се проведе в централата на СОИС в Женева на 2 ноември 2017г. Семинарът има за цел да актуализира знанията за Хагската система и нейното функциониране и практиката на заявяване сред потребителите и потенциалните заявители.
Краен срок за регистрация 27 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите на:
Documents:   
Registration:

Учебни посещения в Европейското патентно ведомство - ЕПВ

Четири на брой са планираните учебни посещения в офиси на ЕПВ през 2018 г., насочени към европейски студенти от всякакви специалности, както и към други заинтересовани лица. Инициативата цели да повиши осведомеността на гражданите и учащите относно европейската патентна система.
Посещенията – три в Мюнхен и едно в Хага - ще предоставят възможността да се придобие практически опит за дейността на ЕПО, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати
За повече информация натиснете тук

На 6 и 7 декември 2017 г. в Прага EПВ организира Ден на потребителите на онлайн услуги
Европейското патентно ведомство (the European Patent Office) кани всички заинтересовани лица на втория поред Ден на потребителите на онлайн услуги, който ще се проведе в Прага на 6 и 7 декември т.г. Събитието продължава ден и половина и е насочено основно към патентните адвокати и персонала, работещ с документи по интелектуална собственост. Ще бъдат представени презентации по темата, като ще има и практически занятия относно работата с електронни документи.
Една от основните теми разглежда новия подход при подаване на документи в DOCX формат и ще бъде представена в зала, след което доразвита в последваща работна сесия.
Допълнителни пленарни сесии ще има на тема Industry 4.0 и нейното влияние върху патентната система, за достъпа на ЕПВ до документи в Азия, както и относно инициативата на ведомството да опрости процедурата по Опозиция.
По време на Деня на потребителя ще има много възможности за обсъждане на актуални теми и бъдещи инициативи с експертите на ЕПВ.
Информация относно програмата можете да намерите тук.
Регистрации за участие могат да се правят до 10 ноември 2017 г. вкл.

Новини от Европейската патентна академия

Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през есента събития и обучения. Целта на обученията е да предоставят възможност на участниците в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху индустриалната собственост. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по индустриална собственост пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и от следните публикации:
"Guidelines2day" – поредица семинари за подаване на европейска патентна заявка и последващо поддържане на патента  - в Стокхолм на 25 октомври, Истанбул на 7 ноември, Брюксел на 28 ноември 2017, Лондон на 13 декември – повече за семинарите научете ТУК
Трансфер и комерсиализация на технологиите – дистанционен курс на 4 октомври – информация за темите на курса ТУК
Нов онлайн курс – Процедури по опозиция в Европейското патентно ведомство. Повече за темите, условията и записване онлайн ще научите ТУК 
Учебно посещение в Мюнхен 
Целта на обучението е повишаване на осведомеността за европейската патентна система сред студентите в европейските университети и други заинтересовани групи – повече ТУК

Академията на СЕСИС актуализира програмата си за есента на 2017
Повече информация вижте ТУК 

Новини от Европейския институт по технологиите
Предстои провеждането в Будапеща на иновационното изложение на Европейския институт по технологиите – INNOVEIT 2017, 16 – 17 октомври. Научете повече ТУК

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на Европейската обсерватория на нарушения на права върху интелектуалната собственост
Можете да го разгледате през портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост, на страницата на Еворпейската обсерватория - тук.
Порчетете повече за международната среща на високо равнище по прилагане на правата върху интелектуалната собственост, младежката среща по инициативата
Ideas Powered, срещи на Обсеравторията и др.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.
Сред най-важните теми този път ще намерите: програма за висш мениджмънт на интелектуална собственост, интервю на Zsófia Lendvai в рубриката на James Nurton, по-интересни случаи от практиката и решения на Комисиите по жалби.

ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЯТА КЪМ СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува календара на събитията за август. Научете повече за него, а също и за годишния план на Академията ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост ТУК

КОНФЕРЕНЦИЯ: АПЕЛАТИВНИ КОМИСИИ И КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ 2017
Европейската патентна академия напомня за предстоящата на 22-23 ноември 2017г. в Мюнхен, Германия, конференцияМ Апелативни комисии и ключови решения 2017, която предоставя уникален поглед към случаи от правната практика на Европейската патентна организация. Научете повече ТУК

ПЪРВИ ДОКЛАД НА ТЕМА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Европейското патентно ведомство публикува първия доклад за начина, по който прилага политиката си по качеството при всички свои продукти и услуги. Прочетете повече ТУК

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТИ – УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО - МЮНХЕН
Студенти от всички области в европейските университети и други заинтересовани лица.са поканени на учебно посещение на 12.10.2017 г. в Мюнхен, Германия. Темата на обучението е „Фокус върху Европейското патентно право и биотехнологии“. Целта на това посещение е да повиши осведомеността за европейската патентна система сред студентите, да предостави практическия опит на Европейското патентно ведомство и да даде представа за работата на експертите на , патентните експерти и адвокатите.
Информация за участие в посещението може да намерите ТУК

СТАРТИРА ОН ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПИТ EQE Pre-examination 2018
Европейската патентна академия съобщи, че стартира смесено он лайн обучение в помощ на кандидати за явяване на предварителния изпит за европейски патентен прадставител - EQE Pre-examination 2018. Обучението е разработка на Европейската патентна академия и epi. Научете повече ТУК.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 15-ТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ИНФОИНВЕНТ - МОЛДОВА
Държавната агенция по интелектуална собственост на Република Молдова (ДАИС), съвместно с Международен изложбен център „Молдекспо“, организират за 15 път форум за специалисти по интелектуална собственост, който ще се проведе от 15 -18 ноември 2017 в Кишинев, Молдова.Основните теми на изложбата са ориентирани към представяне на постижения от научните и технологични области и създаване на връзки с бизнес сектора (малки и средни предприятия). Гости в предишни издания са били Европейско патентно ведомство, Патентните организации на Румъния, Китай, Естония и др., като и няколко университета.
Информация за участие можете да намерите ТУК

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИС
На 22-23 юни 2017г. в Берлин се провежда междунардона Среща на върха по прилагане на правата по интелектуална собственост, организирана от Федералното министерство на правосъдието и закрилата на потребителите в Германия, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - СЕСИС и Европейската комисия. 
На срещата се представят два нови доклада, които вече са досъпни и на сайта на Обсерваторията на нарушения на права върху интеректуалната собственост. За първи път е  изготвен съвместен доклад на СЕСИС и Организацията за международно сътрудничество и развитие на тема ‘Карта на реалните пътища на фалшифицираните стоки" /Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’/. Другиият доклад е изготвен съвместно от СЕСИС и Европол и е на тема "Ситуационен доклад за 2017г. относно фалшифицирането и пиратството в ЕС" /2017 Situation Report on ‘Counterfeiting and Piracy in the European Union’/


ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЯ
Европейското патентно ведомство отвори достъпа до онлайн регистрационната форма за участие в Конференцията по патентна информация, която ще се проведе в периода 7 - 9 ноември 2017г. в София със съорганизатор Патентното ведомство.
Повече за конференцията и достъп до регистрационната форма ТУК.

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview
Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview  вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview  вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена ТУК.

Конференция "От изследователските резултати до пазарите"

Европейското патентно ведомство напомня, че крайният срок за регистрация в конференцията "От изследователските резултати до пазарите", която ще се проведе в Люксембург на 28 и 29 юни 2017г., е 13 юни. Научете повече ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост
- тук.

Нова студия на EUIPO и Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС
На страницата на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост би публикувана нова студия на тема "Вторично използване на съдържанието на публични домейни с фокус върху филмова индустрия". За повече информация вижте ТУК.

Бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе петият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте
ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ИС СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ДИЗАЙН
Академията на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ информира, че съвместно с университета Тонгджи в Шанхай, КНР, организират „нова“ магистърска програма за обучение по интелектуална собственост със специализация по дизайн. Обучението започва на 18 септември 2017г.
Програмата ще подготвя специалисти с висше образование за работа в университети, изследователско-развойни институти, правителствени институции или организации от областта на интелектуалната собственост и промишлеността. Тя ще включва в обучението  и управлението на интелектуалната собственост. Интердисциплинарните курсове от тази програма ще се водят на английски език. Те ще бъдат адаптирани и подходящи за  специалисти, завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, и право.
Програмата изисква присъствено време на лекции от септември 2017г. до август 2018г., а от август до декември 2018г. студентите могат да изкарат стажовете си в КНР или на друго място, да подготвят дипломната си работа и да я защитят он лайн или на място. За повече подробности вижте брошурата. За информация относно курса и възможностите за получаване на стипендия научете повече в каталога, публикуван на интернет страницата на Академията на СОИС.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017г.


Академията на СЕСИС организира обучение за юридически помощници /paralegals/
Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) организира в Аликанте от 24 до 26 април 2017г. обучение по интелектуална собственост за  юридически помощници/paralegals/. Програмата се фокусира върху разширяване на знанията за процедурите по закрила на  марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността, както и работата на СЕСИС като цяло. Не се предвижда такса за участие в курса, но обучаемите сами поемат разходите за път и настаняване. Повече информация за обучението – програмата и условията, можете да намерите на Обучителния портал на Академията  на СЕСИС.

ЕПА предлага виртуално обучение за превръщане на технологиите в пазарни продукти
Европейската патентна академия информира, че през май ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на комерсиализация на технологиите. Целеви групи на обучението са фирми, бизнес консултанти, центрове за трансфер ан технологии. Крайният срок на регистрация е 28 април 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
 Начуте повече ТУК.


СЕСИС представи актуализирано проучване пред Комисията по правни въпорси на Европейския парламент
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучването на тема "Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение". Изследването бе представено днес, в 12 часа централно европейско време, пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент от изпълнителния директор на СЕСИС Антонио Кампиньош и бе предавано пряко в интернет мрежата.
За целите на проучването са взети над 26 000 интервюта от всички държави-членки на Европейския съюз. Проучването  е второ по рода си, а първото е публикувано през 2013 г. Целта е да се сравнят тенденциите в нагласите на европейските граждани относно спазването правата върху интелектуалната собственост. Основен фокус на това проучване е да даде представа доколко гражданите на ЕС са склонни да зачитат труда на творците, изобретателите и изпълнителите. Към настоящия момент, мнозинството от потребителите в ЕС са съгласни, че творците и изобретателите заслужават да получат защита на правата  им върху интелектуална собственост, както и да бъдат справедливо възнаградени за положения труд.
Този  род изследвания отчитат склонността на анкетираните да заявят, че са на страната на закона, че зачитат правата на интелектуална собственост, но когато дойде време за предприемане на действия, обикновено потребителите правят точно обратното. Тази констатация е особено вярна, когато потребителите са лишени от бързо достъпна легална алтернатива, предоставяща им достъп до съответната стока или услуга.
С проучването на английски език и с кратко представяне в инфографики на основни показатели можете да се запознаете ТУК.  Публикувано е и резюме на български език.

Представяне на изследването на СЕСИС за нагласите на гражданите на ЕС относно ИС
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучванeто  на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост и поведение“.
Актуализираното изследване ще бъде представено от г-н Антонио Кампиньош,  изпълнителен директор на СЕСИС, на 23 март в 12.00ч СЕТ (Централно европейско време) пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
Представянето ще бъде пряко предавано в интернет мрежата и може да бъде проследено на този интернет адрес.

ЕПА предлага виртуално обучение по мениджмънт на ИС
Европейската патентна академия информира, че през април ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на мениджмънта на ИС. Целеви групи на обучението са МСП и центровете за технологично лицензиране. Крайният срок на регистрация е 27 март 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
Лектор ще бъде Dr. Robert Harrison, който е европейски, немски и френски представител по ИС и е работил в IBM Germany и W.L.Gore & Associates.
Начуте повече ТУК.

ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти
Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни предсатвители. Анкетата е анонимна.
Повече за проучването и самата анкета, на която можете да отговорите, ще намерите ТУК.

ЕПВ организира Ден на ползвателите на услугите 2017
Европейското патентно ведомство/ЕПВ/ организира първия за 2017г. Ден на ползвателите на предоставяните от ведомството он лайн услуги, който ще се проведе в Мюнхен на 5-6 април 2017г.
Срокът за регистарция е 17 март 2017г.
Повече за програмата на събититето и условието за участие можете да намерите ТУК.

ЕПО ще представи резултатите от работата си през 2016 г.
На 7 март 2017г. президнетът на Европейското патентно ведомство г-н Беноа Батистели ще представи резултатите от работата на Европейската патентна организация /ЕПО/ през 2016г. Пресконференцията ще се проведе в Международния пресцентър в Брюксел с начало 10.00ч централно европейско време. Вижте поканата за пресконференцията ТУК.

Публикуван е новият брой на бюлетина на EUIPO  Alicante News.
Можете да го намерите онлайн на уеб портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост. 

Д-р Франсис Гъри се срещна със заместник-министъра на външните работи Любомир Иванов

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри се срещна на 1 март 2017г. в Женева с българския заместник-министър на външните работи Любомир Иванов. Двамата са обсъдили въпроси на двустранното сътрудничество между България и СОИС и популяризирането на използването на системата за закрила на интелектуалната собственост у нас.

Снимка - СОИС, автор Еммануел Беррод

Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международният съюз по телекомуникации публикуваха съвместно проучване за претърпените загуби от продажбата на фалшиви смартфони.
Проучването анализира броя на продадените смартфони в 90 държави, обхващащи всички региони на света, на базата проследяване на потребителските покупки от мястото  на продажба. Изчислено е, че през 2015 г. пропуснатите ползи за индустрията възлизат на 12,9% от общия обем на законните продажби на смартфони в света, което се равнява на 45,3 млрд. евро.
През 2015 г. в  Европейския съюз са били продадени 150 млн. устройства, което представлява един смартфон на всеки трима граждани на ЕС. На територията на 28-те държави членки през 2015 г. са били продадени 14 млн. фалшиви бройки, което съответства на 8,3% от продажбите в сектора или 4,2 млрд. евро.
Публикуваният доклад е единадесетият от поредицата доклади, изследващи загубите от нарушенията на права върху интелектуалната собственост в различни сектори от икономиката.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху ИС към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector).

Новини от Европейската патентна академия
Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през годината събития и обучения. Те имат за цел да предоставят възможност на различните страни в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху ИС. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по ИС пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и на:
Помисли за патентите! -
нов, дистанционен курс за ценността на патентната документация за иновациите и изследванията
Патентно правоприлагане - от "А" до "Я" - дистанционен курс
Изслушвания пред ЕПО -
Хага, 21-22 септември 2017 /краен срок за записване 31 юли 2017г./
Експертизата е важна! - ежегодна конференция - Мюнхен, 31 май - 1 юни 2017
Запознай се с ЕПВ - ден на отворени врати за европейските студенти, Хага, 21 март 2017

Месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе вторият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте ТУК.

Покана за участие в Международно изобретателско изложение в Истанбул – ISIF’17
В Истанбул  от 2 до 4 март 2017г., ще се проведе второто Международно изобретателско изложение - ISIF. То се провежда под патронажа на Международната федерация на Асоциацията на изобретателите със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
Организаторите канят изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, държавни агенции, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие. Форумът е съпътстван от множество семинари с широк кръг от теми, например актуално развитие на системата РСТ, Европейският патент, Мадридската система и практики на лицензиране.
Повече информация можете да намерите ТУК

Покана за участие в Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“ в Москва
В Москва  от 16 до 19 май 2017г., ще се проведе 20-тия Международен салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“. Той се провежда със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В последното издание са взели участие представители на повече от 20 държави и 38 региона на Руската федерация.
Освен изложението на изобретения по време на форума ще се проведат Международно изложение на марки и наименования за произход, Международен конгрес на изобретателите, множество семинари, Фестивал на научното и техническо творчество за младежта, бизнес срещи, филмови прожекции по темата и други свързани събития. 
Организаторите канят изобретатели, изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, агенции, както и всички заинтересовани да участват в международното събитие.
Повече информация можете да намерите ТУК
 

EUIPO публикува
доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди
EUIPO съобщи, че днес е публикуван десетият от поредицата доклади по икономически сектори за цената на нарушенията на права върху ИС. Разглежда се производството на пестициди и загубите, които понася секторът.
Докладът е публикуван на уеб сайта на Европейската обсерватория на нарушенията върху права на ИС, където можете да намерите и всички досега публикувани доклади, прессъобщения и  инфографики, както на английски език, така и на немски, испански, италиански и френски език.
Загубите на легитимните производители на пестициди в 28-те държави-членки на ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. от годишната печалба. Това се дължи на наличието на пазара в ЕС на контрафактни пестициди в размер на 13,8% от продажбите в сектора. Тези щети в продажбите съответстват на пряка загуба на приблизително 2 600 работни места и дават вторично отражение за неоткриването на 11 700 работни места.  От гледна точка на данъци и социални вноски загубите в този сектор се изчисляват на 238 млн. годишно.
Вижте повече информация на сайта на Обсерваторията.

Предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Подготвителният комитет на държавите-членки, подписали Споразумението относно Единния патентен съд, излезе със съобщение, съгласно което предварителното изпълнение на Споразумението ще стартира в края на пролетта на 2017 (по всяка вероятност през месец май)  и това ще превърне Единният патентен съд в действаща съдебна инстанция през декември 2017 г.
Фазата на предварително изпълнение означава, че органите на Съда ще започнат работа, ще се проведат събеседванията с кандидатите за постове в съда, ще се извършат необходимите назначения. Стартирането на новия съд предоставя възможност на патентопритежателите на европейски патенти да се откажат от компетентността на Съда в срок от три месеца, като към момента е планирано този срок да започне да тече от началото на септември 2017 г.
Горепосочените срокове са условни, посочват от Подготвителния комитет, като особено важно обстоятелство за спазването им е ратифицирането на Споразумението относно Единния патентен съд и присъединяването към Протокола за предварително изпълнение от 13 държави-членки. Ако това не се случи, планираните срокове няма да бъдат спазени.

Европейската патентна академия напомня ...
Крайният срок за записване в он лайн обучението за подготовка за явяване на предварителния изпит за европейски патентен представител - EQE pre-examination, е 31 януари 2017г.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в стажантската програма Praktika Intern 2017 - Хага, 19 септември - 6 октомври 2017г.  е 31 януари 2017г. Обучението е подходящо за представители по ИС с опит в подготовката, заявяването и процесуирането на европейски патентни заявки.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в Правната стажантска програма Judicial Internships за съдии, която ще се проведе в Комисиите по жалбите на ЕПО през юни 2017г. е 23 януари 2017г.
Повече за програмата можете да научите ТУК.

СОИС публикува нов брой на бюлетина "Изграждане на уважение към ИС"
В новия брой на бюлетина "Изграждане на уважение към интелектуалната собственост" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)  ще намерите информация за дейности и проведени срещи и събития,  състояли се през втората половина на 2016г. Публикувани са и анонси за предстоящото през 2017г.
Бюлетинът можете да намерите ТУК


Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС
Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият и последен за 2016г. брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията или ТУК.


Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Европейският институт за иновации и технологии публикува последния за 2017г., декемврийски брой на новинарския си бюлетин. Научете повече на сайта на института.

СОИС публикува обзор по повод 125-та годишнина на Мадридския договор

През 2016г. Световната организация за интелектуална собственост отбеляза 125-та годишнина от подписването на Мадридския договор, с което се поставя началото на Мадридската система.
Повече по въпроса в оригинал ще намерите на сайта на СОИС.


EUIPO предупреждава за източник на подвеждаща фактура
EUIPO предупреждава, че напоследък е регистриран изключително активен източник на подвеждащи фактури.
Вижте оригиналното съобщение.


https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=3369166&journalRelatedId=manual/

 
СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт:
LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)
PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector
Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)
Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector
Application Deadline - 13-Jan-2017

Научете повече ТУК.

EUIPO очаква идейни предложения и оферти

Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/се  обръща към всички юридически или физически лица – експерти в сферата на интелектуалната собственост, които проявяват интерес за оказване на съдействие пир осъществяване на дейностите  на ведомството.
Офертите и идеите на кандидатите следва да са  свързани с международното сътрудничество, участие в партньорски проверки или участие  в различни  области на компетентност на Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/.

Повече информация може да бъде получена ТУК


Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС)

Една от последните стъпки към създаването на Единен патентен съд в Европа и  въвеждането на европейски патенти с единно действие бе направена на 28 ноември 2016 г. Според изявление на британския министър за защита на интелектуалната собственост баронеса Невил-Ролф, направено по време на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС). Изказването й беше приветствано от Европейската комисия, държавите членки на ЕС, Европейското патентно ведомство и множество специалисти по закрила на интелектуалната собственост, след като провелия се в Обединеното кралство референдум за напускане на ЕС беше предизвикал известно колебание.
Новите европейски патенти с единно действие ще влязат в сила, когато поне тринадесет държави членки ратифицират Споразумението за ЕПС, сред които трябва да са Франция, Германия и Обединеното кралство. Към днешна дата единадесет държави са изпълнили този ангажимент, включително и България, а с напреднали процедури по ратификация са Германия, Обединеното Кралство, Италия, Словения и Литва. Европейското патентно ведомство ще издава патенти с единно действие, като по този начин ще се осигури по-добра закрила на правата на патентопритежателите в Европа и ще се осигури по-голям териториален обхват на патентите, включвайки повече държави, но без да се увеличава размера на таксите.


Стажантски програми в ЕПВ през 2017

Европейската патентна академия публикува информация за стажантски програми за патентни професионалисти през 2017г - Praktika Intern 2017.
Подробна информация можете на намерите ТУК 

Годишни награди на Асоциация за търговски марки на Европейските общности 2017


Асоциацията за търговски марки на Европейските общности кани всички учащи и практикуващи експерти да вземат участие в годишния конкурс на Асоциацията за 2017г. Крайният срок за изпращане на писмените работи е 15.03.2017г. Наградата ще бъде връчена на участник, който е написал статия или есе от значение за развитието на европейското законодателство в областта на търговските марки. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 30.06.2017г. в Будапеща по време на 36-тата годишна конференция на Асоциацията. Тази инициатива има за цел да насърчи както учащите, така и практикуващите експерти да обогатят знанията си и да допринесат за хармонизиране на практиката на юрисдикциите в Европейския съюз в областта на защитата на търговските марки.
Пълен списък на критериите за получаване на наградата може да бъде намерен: Тук.
Резюме за категория учащи може да бъде намерено: Тук.
Резюме за категория практикуващи специалисти може да бъде намерено: Тук.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка