Site map
CONTACTSCONTACTS
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
European Law Print
Регламент 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (текст от значение за ЕИП)
ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И на СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно сертификата за диопълнителна закрила на лекарствените продукти
РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ относно продължителността  на действие на сертификатите за допълнителна закрила (SPC) от  6 октомври 2015 г.

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ (EO) № 509/2006 на СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 479/2008 на СЪВЕТА от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003р (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 110/2008 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските означения на спиртните напитки и за отмяна на регламент (ЕИО) № 1576/89 на СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността
РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се до избираемостта на сортовите наименования на селскостопанските растителни видове и зеленчуковите видове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете растения

 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Dictionary of IP Terms
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account