КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изобретения и полезни модели Печат

ИЗОБРЕТЕНИЯ

            Правната закрила на патентоспособно изобретението се предоставя с патент, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението.
            Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.


            Съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) не се считат за изобретения:
           

 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.
            Не се издават патенти за изобретения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави, както и за изобретения, които се отнасят до:

 • методи за клониране на хора;
 • методи за изменение на генетична идентичност на човешки зародиш;
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, ако има опасност да им причини страдания, без това да допринесе съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни;
 • методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи за диагностика на хора или животни;
 • сортове растения и породи животни;
 • биологични методи за произвеждане на растения и животни.
            Обхватът на правна закрила се определя от претенциите.
            Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката.
            Патентът има териториално действие.

ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

 
            Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство.
            Не се считат  за полезни модели:
 • открития, научни теории и математически методи;
 • резултати от художествено творчество;
 • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
 • представяне на информация.
Не се регистрират като полезни модели:

 • решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;
 • методи;
 • химични съединения или тяхното използване;
 • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
 • сортове растения и породи животни;
 • продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

            Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.
Регистрираният полезен модел има териториално действие.

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка