КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Национално законодателство Печат
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ
(Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 9 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с ПМС № 53 от 19.03.2008 г., обн. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008 г.
НАРЕДБА за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита (Обн. ДВ. Бр. 19 от 2 март 2007 г.)
НАРЕДБА за секретните патенти (Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014 г.)
Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Обн. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г.)
Указания относно съдържанието на заявката за регистрация на ПМ и процедурата по нея
Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на ЕП и искания за действие на територията на република България на издадени ЕП
Заповед №70 от дата 23.01.2019г. относно Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на ЕП и искания за действие на територията на Република България на издадени ЕП
Заповед №71 от дата 23.01.2019г. На основание чл. 7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство на Република България и с цел регламентиране на действията, които се предприемат относно процедурата по заявки за патенти

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 24 Юли 2018г.)
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.14 от 14 февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.73 от 11 септември 2007 г., изм. ДВ. бр.32 от 25 март 2008 г., изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011 г.
Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.)
Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения 

Обща препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС - 20 - 29 септември 1999 г.
Методически указания за прилагане на чл.11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)
Методически указания за прилагане на чл.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН (Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.)
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн (Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.32 от 25 Март 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г.

ТОПОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

ЗАКОН за топологията на интегралните схеми
, в сила от 15.12.1999 г., обн. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г.
ИНСТРУКЦИЯ за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми
, утвърдена от председателя на патентното ведомство на 27 март 2018г.
Инструкцията е публикувана в официален бюлетин 04.1 от 2018г.


НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ
(Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.)

Инструкция за реда за разглеждане в Патентното ведомство на заявки за сертификати за нови сортове растения и породи животни

НАРЕДБА за граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост (Обн. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 7 Октомври 2003г.)

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка