КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Национално законодателство Печат
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) отразена деноминацията от 05.07.1999 г., Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993г., доп. ДВ. бр.83 от 1 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.81 от14 Септември 1999г., изм. ДВ.бр.45 от30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 9 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.64 от8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г.,изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с ПМС № 53 от 19.03.2008 г., обн. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008 г.
Постановление № 53 от 19 март 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти
НАРЕДБА за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти и продукти за растителна защита
НАРЕДБА за секретните патенти
Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ
ЗАКОН за марките и географските означения,
изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.14 от 14 февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.73 от 11 септември 2007 г., изм. ДВ. бр.32 от 25 март 2008 г., изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011 г.
Постановление № 200 от 30 август 2007 г. за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на МС от 1999 г.
Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
НАРЕДБА за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, приета с ПМС № 229 от 15.09.2007 г., обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

Обща препоръка за разпоредби, касаещи закрилата на общоизвестни марки, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС - 20 - 29 септември 1999 г.
Методически указания за прилагане на чл.11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)
Методически указания за прилагане на чл.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Закон за промишления дизайн, обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010 г. Текст с изменения, които влизат в сила от 12.08.2010 г. и от 12.02.2011 г.
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн, в сила от 12.07.11 г.

ТОПОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

ЗАКОН за топологията на интегралните схеми, в сила от 15.12.1999 г., обн. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г.
ИНСТРУКЦИЯ за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми, утвърдена от председателя на патентното ведомство на 07 февруари 2000 г.
Инструкцията е публикувана в сп. Инсо, бр. 1 от 1997 г.

НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни, обн. ДВ. бр.84 от 4 октомври 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 март 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 септември 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 20 октомври 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 март 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ. бр.26 от 6 април 2010 г.
Инструкция за реда за разглеждане в Патентното ведомство на заявки за сертификати за нови сортове растения и породи животни

НАРЕДБА № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по интелектуална собственост, издадена от министъра на земеделието и хранителната промишленост, ДВ бр. 108/96 г.


ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, ДВ бр. 2/2001, в сила от 01.01.2001 г.

НАРЕДБА за граничните мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост, приета с ПМС № 249/27.11.2000 г., ДВ бр. 98/2000 г.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка